Spin TEK logo sinine

Arendame infosüsteeme, mis loovad väärtust

Oleme 30-ne aasta jooksul arendanud üle 70 erineva originaaltarkvara ja infosüsteemi. Paljud infosüsteemid oleme integreerinud ka riigi teiste infosüsteemidega läbi x–tee, luues niiviisi kodanikele ja asutustele mitmeid vajalikke e–teenuseid.

Tarkvaraarendus

Arendatud süsteemid

Geoveeb

Geomõõdistuste tarkvara 

omavalitsustele

eksport

Strateegiliste kaupade litsentseerimise infosüsteem

Kalmistuveeb

Üle-eestiline veebipõhine kalmistumajanduse infosüsteem

Konverents

Ürituste haldamise tarkvara

atomo andmetöötlus

Andmetöötlusregister

lemmikloomaregister

Eesti üleriigiline veebipõhine lemmikloomaregister

sportivad lapsed

Sportivate laste pearaha arvestamise infosüsteem omavalitsustele

teetööd

Operatiivinfo tarkavara kohalikele omavalitsustele

Tallink Takso

Puhkuste ja rendivabastuste süsteem Tallink Taksole

raamatupidamine

Majandustegevusregister

maa

Maatoimingute infosüsteem

toetuste kalkuleerimine

Universaaltoetuste andmekogu ja e-teenindus

konsulaat

Konsulaatide infosüsteem Välisministeeriumile

maksekorraldus

E-poe keskkond Tallinna linnale

Fännide seltskond kogunes staadionile rõõmustama

Avalike kogunemiste infosüsteem

Scroll to Top
Geoveeb logo

Geomõõdistuste tarkvara omavalitsustele

Abistab omavalitsusi geodeetiliste mõõdistustööde registreerimisel, haldamisel, arhiveerimisel ning suhtluses geodeetiliste tööde teostajatega.

Geodeetiliste tööde teostajad saavad mugavalt esitada omavalitsuses toimuvaid mõõdistustöid koos kogu vajamineva materjali ning dokumentatsiooniga ning jälgida, kas nende tööd on registreeritud või tagasi lükatud. Mõõdistajatel on võimalik laadida alla huvipakkuva maatükiga seotud varasemate tööde faile.

Omavalituse esindajad saavad koheselt kogu info esitatud tööde ja nende andmete kohta ning vastavalt sellele töö registreerida või puuduste kõrvaldamiseks tagasi lükata. Süsteem informeerib otsusest automaatselt taotlejat.

Geoveebi tarkvara eelised:

 • Kogu info koos mõõdistusfailide ja ajalooga on hallatud ja säilitatud ühes kohas;
 • Ametnikul on mugav ülevaade töödest ning saab info alusel töö registreerida või tagasi lükata;
 • Geodeetilised tööde teostajad saavad oma töid jälgida, dokumente esitada, näha tööde ajalugu;
 • Ühendatud erinevate riigi registritega: Äriregister, Majandutegevuse register, Kutseregister.
 • Mõõdistuste üldinfo on kättesaadav ka tavakodanikule.
 • Kaasaegne kaardirakendus, kuhu saab mõõdistuste juurde lisada erinevaid kaardikihte välistest infosüsteemidest ja kaardirakendustest.
 • Süsteemi on võimalik lisada moodul, mis kontrollib automaatselt kas mõõdistusfailid vastavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõuetele. Mõõdistuse mittevastamisel tuuakse lisaks välja täpselt mittevastavuste kohad.

Infosüsteemi kasutavad näiteks Tallinna linn, Tartu linn, Tartu vald, Kambja vald, Luunja vald, Harku vald, Narva linn ja Viimsi vald.

Stratlink

E-litsentseerimise tarkvara, mille abil toimub erinevates riikides strateegiliste kaupade taotluste esitamine, menetlemine ja e-litsentside väljastamine

Stratlinki abil muutub litsentside taotlemine, menetlemine ja väljastamine lihtsaks ja läbipaistvaks. Süsteem salvestab andmebaasis taotlusi, menetlemist ja litsentse ning peab kõigi tehtud tegevuste kohta logi.

Läbipaistev ja täpne strateegiliste kaupade reguleerimine aitab ära hoida ebaseadusliku strateegiliste kaupade leviku, tugevdab riigi julgeolekut ja hõlbustab seaduslikku kaubandust tänu taotluste kiiremale kontrollile.

Stratlink tarkvara eelised riigi jaoks:

 • Paindlik infosüsteem, mis võimaldab üles ehitada kogu oma e-litsentsimise protsessi, ilma et oleks vaja märkimisväärseid IT-oskusi või arendusmeeskonna abi;
 • Litsentsi väljastavad asutused saavad kõik litsentsid väljastada ühe süsteemi kaudu ja neil on lihtne juurdepääs kõikidele dokumentidele;
 • Ühendus kõigi asutuste vahel – kindel menetluskeskkond – ainult üks kanal strateegiliseks kaubanduskontrolliks;
 • Süsteem kontrollib USA üksuseid ning võimaldab vaadata koondnimekirja isikutest, rühmitustest ja ettevõtetest, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu finantssanktsioone ning embargosid ja sanktsioone.
 • Digitaalsed jalajäljed – kõik, kes süsteemi sisenevad, jätavad endast maha digitaalse jalajälje, et andmetega manipuleerimist oleks lihtne tuvastada;
 • Riskiprofiilide koostamine – võimalus koostada ja kohandada riskiprofiile/hoiatusi, mida süsteem hakkab automaatselt kontrollima.
 • Erinevad automaatsed kontrollid, mis vähendavad ebaoluliste ja ebaõigsate andmete esitamist.

Koostöös USA Export Control and Related Border Security-ga (EXBS) asusime 2016. aastal süsteemi eksportima ka välisriikidesse. 

Stratlinki kasutavad riigid:

Eesti, Moldova, Ukraina, Montenegro, Kosovo, Leedu, Küpros, Gruusia, Albaania, Põhja-Makedoonia, Filipiinid, Sri Lanka.

Haudi

Üle-eestiline kalmistumajanduse infosüsteem, mille abil säilitame kalmuliste andmeid ja Eesti kalmistukultuurilugu juba peaaegu 200-l kalmistul üle Eesti.

Süsteem lihtsustab kalmistutöötajate igapäevatööd aidates säilitada ja korrastada maetute andmeid, avalikustab need ajaloohuvilistele ja platsi kasutajatele.

Infosüsteem on omakorda ühendatud avaliku kalmistuportaaliga. Süsteemis on võimalik otsida kalmulisi ning suhelda kalmistutega. 

HAUDI tarkvara eelised:

 • Annab kalmistutöötajatele efektiivse töövahendi koos kaardimooduliga igapäevaseks praktiliseks kasutamiseks kalmistutel. 
 • Aitab säilitada ja avalikustada maetud esivanemate andmeid, mis on killuke meie kultuuriloost.
 • Võimaldab registreerida platside kasutajaid ja nende kontaktid kalmistute parema korrashoiu tagamiseks.
 • Kodanikel võimalus tellida lähikondlaste platsidele erinevaid e-teenuseid. 

Haudi on integreeritud:

 • Rahvastikuregistriga (platsi kasutajate andmed, maetavate surmatunnistused)
 • Kalmistuveebiga, kus kodanikel üle maailma on võimalik näha ajaloolisi andmeid, tellida teenuseid kalmistu valdajatelt.
 • Kalmistukaardiga, mis on ka veebis avalikult kättesaadav ja muudetav kalmistutöötajate poolt. 
Kutse logo

Infosüsteem, mis on mõeldud kodanikele, ettevõtetele ning riigiasutustele, kes soovivad lihtsasti hallata korraldatavaid sündmuseid või saata laiali uudiskirju. Süsteem aitab hallata kõiki üritusi ühelt platvormilt.

Kutse tarkvara eelised:

 • Annab ülevaate ning aitab analüüsida kutsutute osavõttu reaalajas
 • Võimalus salvestada mallid tulevaste ürituste tarbeks, et vältida sama töö tegemist
 • Võimaldab lisada piiramatu arvu kasutajaid
 • Lihtne külaliste info üleslaadimine CSV faili kaudu

Süsteem on kasutusel: Riigikantseleis, Välisministeeriumis, Eesti Pangas, Vabariigi Presidendi Kantseleis ning Kaitseliidus.

ATOMO

Andmetöötluse register

Aitab ametnikul mugavalt kaardistada kõik omavalitsuses (ja kõikides allasutustes) toimuvad andmetöötlused. Tarkvara abiga saab täpselt määrata milliseid andmeid, miks ja mille alusel ja millistes asutustes töödeldakse, fikseerida nii volitatud kui vastutavad töötajad, töötlemise kohad, tehnilised andmed ja turvameetmed jpm.

Andmete sisestamine on tehtud võimalikult mugavaks korduvkasutavate vormidega ja loenditega ehk kasutaja saab valida juba etteantud loenditest sobiva variandi või ise oma korduvkasutatava variandi lihtsalt juurde lisada. Iga omavalitsus saab tarkvara häälestada vastavalt oma vajaduste, allasutuste ja andmetöötlusspetsiifika järgi. Võimalik on anda ka juurdepääsud allasutustele kaupa eraldi, et iga asutus saaks oma andmetöötlused ise sisestada.

ATOMO tarkvara eelised:

 • Aitab kogu kaardistamise protsessi muuta lihtsamaks ja organiseeritumaks andmekaitse ametniku jaoks
 • Pakub kasutajale mugavat, ülevaatliku ja seadusekohast ülevaadet omavalitsuse isikuandmete säilitamise ja töötlemise spetsiifikast

LLR

Lemmikloomaregister LLR on ainus üle-eestiline lemmikloomade register, mis vastab seadusandlusele, riigi nõuetele kui ka omavalitsuste vajadustele.

Lemmikloomaregister on veebipõhine tarkvara, kuhu lisavad andmeid lepingulised omavalitsused ning nende volitusel veterinaarid, varjupaigad, ametnikud jt üle terve Eesti. Lisaks on tarkvaras ka eraldi Varjupaikade moodul, kuhu varjupaigad registreerivad hulkuvad loomad ja nendega tehtud toimingud. Omavalitsuse ametnik näeb registrist nii omavalitsuse loomasid kui ka enda piirkonnast püütud hulkuvate loomade andmeid ning neile kulutatuid summasid.

Lemmikloomaomanike jaoks on portaal www.llr.ee. Liitunud omavalitsuse loomaomanik saab oma loomad portaali kaudu ise registrisse kanda, tutvuda oma andmetega ning neid vajadusel uuendada.

LLR tarkvara eelised:

 • Annab kiire ja selge ülevate omavalitsuses lemmikloomadest ja nende omanikest.
 • Aitab täita seadusandlust: vastavalt veterinaarseadusele peavad omavalitsused korraldama lemmikloomade üle arvepidamist ning märgistatud loomad tuleb kanda omavalitsuse kasutatavasse andmekogusse.
 • Ainus riigi poolt tunnustatud üle-eestiline register lemmikloomadele, mida kasutavad enamus Eesti omavalitsustest.
 • Koondab kokku erinevad osapooled: omavalitsuste ametnikud, loomaomanikud, veterinaarid, varjupaigad.
 • Hulkuva looma märgistusnumbri järgi on üle-eestilisest andmebaasist kiirelt võimalik tuvastada looma omanik.
 • Liitunud omavalitsuse loomaomanik saab oma loomad ise tasuta registrisse kanda LLRi portaalist, tutvuda seal oma olemasoleva looma andmetega, uuendada oma kontakte. Tallinna elanikud saavad looma registreerida lisaks ka Tallinna e-teeninduse kaudu.
 • Registril on üks ja kindel kuutasu, iga looma pealt ei pea maksma eraldi tasu.
 • Kooskõlastatud Riigi infosüsteemide haldussüsteemis (RIHA).
 • Ühendatud Varjupaiga osaga, kus liitunud ametnik näeb oma piirkonnast püütud hulkuvaid loomi ning saab väga põhjalikku aruandluse koos detailse ülevaatega kulutustest.
 • Aitab vähendada omavalitsuse kulutusi: kui hulkuva looma omaniku on võimalik tuvastada, siis tasub looma eest juba omanik, mitte enam omavalitsus.
 • Põhjalik logide süsteem vastavalt andmekaitsele.

PAI

Sportivate laste pearaha arvestamise infosüsteem omavalitsustele

Infosüsteemi eesmärgiks on õiglaselt jagada omavalitsuste laste sportimise jaoks eraldatud toetussumma, lähtuvalt eelarve suurusest ja sportivate laste arvust. Toetuseelarve jagamisel võetakse arvesse nii spordiala, lapse vanus, treeneri kvalifikatsioon ja treeningtundide arv nädalas. PAI tarkvara kontrollib, et iga sportiv laps saab vaid ühekordselt pearaha ning et ta on ka registreeritud nimetatud omavalistusse. Süsteem on ühendatud ka eraldi portaaliga, mille kaudu saavad vanemad, kelle laps käib mitmes spordiklubis, ise määrata milline spordiklubi, treeningrühm saab pearaha. Lapsed registreerib jällegi spordiklubi.

PAI tarkvara eelised:

 • Veebipõhine infosüsteem, mis aitab säästa ametniku tööaega ja –vaeva
 • Omavalitsus saab kergesti jagada noorte spordi toetamise aastasumma ühe treenija kohta ja arvutada välja igale spordikoolile ettenähtud kuutasu
 • Tarkvaras on spordiklubide nimekirjad, kontaktandmed ja kõik seal harrastatavad spordialad. Lisaks treenerite nimekiri, kutsekvalifikatsioonid.
 • Tarkvaras on treeninggruppide nimekiri koos sinna kuuluvate õpilastega ning tunniplaanidega, ametnikul on ülevaade treeningute läbiviimisest.
 • Ühendus üleriigilise treenerite andmebaasiga
 • Ühendus rahvastikuregistriga, kus kohast võetakse laste ja nende elukoha andmed
 • Lastevanematel on side PAIga läbi eraldi portaali, kus lapsevanem määrab ise spordiklubi, kes pearaha saab
 • Erinevad statistilised aruanded, nt ülevaade õpilastest, kes kuuluvad rohkem kui ühte klubisse
 • PAI süsteem jagab pearaha kindlate reeglite järgi, õiglaselt ja ühekordselt.

Infosüsteem on kasutusel Tallinnas ning Viimsis.

OPIS

Operatiivinfo tarkvara kohalikele omavalitsustele

Infosüsteem on mõeldud abistamaks omavalitsusi tee või tänava sulgemise lubade ja kaevatöölubade, veolubade ja välireklaamide taotluste menetlemisel. Tarkvaras on võimalik registreerida kaevetöid, ajutisi teede sulgemisi, elektri-, vee- ja gaasikatkestusi, avariikaevetöid, teetöid jne. Lisaks toimub tarkvaras ka veolubade ja välireklaamide registreerimine.

OPIS tarkvara eelised:

 • Ametnikud saavad elektrooniliselt taotlusi menetleda, lubasid väljastada ja digitaalselt allkirjastada.
 • Kooskõlastamine erinevate ametkondade ja asutustega toimub ühes kohas.
 • Tarkvaras on olemas nii tagasiside andmise koht taotlejale, lisadokumentide nõudmine, järelvalve teostamine ja tehtud tööde registreerimine.
 • Tee sulgemise maksu arvutamine.
 • Põhjalik statistika.
 • Taotlejad saavad menetluskäiku reaalajas jälgida, vajadusel koheselt lisadokumente esitada, hiljem näha väljastatud lubasid ning teostatud järelvalvetegevusi.
 • Kogu info sulgemiste ja katkestuste kohta on kättesaadav ka kodanikule ning võimalus tellida automaatseid e-posti teavitusi oma koduümbruses või muus huvitatud piirkonnas toimuva kohta.
 • Interaktiivne kaart koos kõigi avalikustatud tööde andmetega, mis näha kõikidele huvitatud osapooltele avalikult poolelt.

Infosüsteem on kasutusel Tallinnas, Harkus, Viimsis ja Keilas.

TAX

Puhkuste ja rendivabastuste süsteem Tallink Taksole

Tarkvara abil digitaliseerisime kõikide Tallink Takso koostööpartnerite puhkuse- ja rendipäevade taotlemise ning menetlemise, mida varasemalt tehti paberil. Loodud infosüsteem on liidestatud ka Tallink Takso enda taksosüsteemiga, mille abil kontrollitakse kõikide juhtide sõite ning genereeritakse rahaarvestustabelid rendiarvete genereerimiseks raamatupidamises.

MTR

Majandustegevusregister

Andmekogu, mille ülesanne on võimaldada teate- ja loakohustusega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist. Majandustegevuse registris saab teha otsinguid erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate poolt esitatud majandustegevusteadete ja neile antud tegevuslubade ning neile tehtud ettekirjutuste ja kohaldatud majandustegevuse keeldude kohta. Ettevõtja saab esitada majandustegevusteateid ja tegevuslubade taotlusi. Samuti neid muuta ja esitada loobumise teateid.

MTR tarkvara eelised:

 • Lihtne keskkond ettevõtjatele oma tegevuslubade haldamiseks, sh lubade muutmine, loakohustusest vabastuse taotlemine, majandustegevusest loobumine jmt.
 • Võimaldab erinevatel asutustel neile esitatud taotlusi menetleda.
 • Avalik register väljastatud lubade ning teadete otsimiseks, sh ettevõtete tegutsemiskeelud ja ettkirjutused.

MATIS

Maatoimingute infosüsteem

Süsteem pakub endas tervikliku ja kasutajasõbraliku keskkonda erinevate maatoimingute läbiviimiseks kohaliku omavalitsuse tasandil.  KOV ametnikel on võimalik teha menetlustoiminguid, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega, kui ka maatoimingute valdkonna protsesse, mis on vajalikud valdkonna üldiseks heaks toimimiseks. Näiteks on MaTIS abiks mitmesuguste maakorraldustööde, maareformi, -omandi,  maksu, -soodustuste menetluste läbiviimiseks, samuti nendeks vajalike andmete analüüsimiseks, andmete visualiseerimiseks kaardil, ning asjakohaste dokumentide koostamiseks. Kodanikele võimaldab süsteem osutada avalikke e-teenuseid, suurendada läbipaistvust ja maatoimingutega seotud informatsiooni kättesaadavust.

MaTIS tarkvara eelised:

 • Menetlusprotsesside seadistamine on väga dünaamilne ning toetab erinevate keeruliste menetluskäikude ülesseadmist.
 • Liidestused erinevate väliste süsteemidaga, mis on vajalikud maatoimingute tegemiseks ning maksustamishindade arvutamiseks.
 • Mugav süsteemisisene kaardilahendus maatükkide andmete vaatamiseks.
 • Kasutajasõbralik kalkulaator maksustamishindade kuvamiseks ja arvutamiseks.
 • Erinevad detailotsingu võimalused andmete väljavõtmiseks. 

Infosüsteem on kasutusel Tallinnas.

UNTO

Universaaltoetuste andmekogu ja e-teenindus

UNTO ehk universaaltoetuste andmekogu võimaldab kasutajatel hõlpsalt ning kaasaegselt menetleda kohalike omavalitsuste elanikele suunatud toetuste taotluseid ja hallata väljamakseid.

Süsteem kontrollib automaatsete päringute abil erinevatest registritest, kas taotleja vastab toetuse saamise tingimustele ning kuvab menetlejale tööks vajaminevat informatsiooni.

UNTO tarkvara eelised:

 • Vajalikud kontrollid teostatakse automaatselt ja vastavalt kohalike omavalitsuste reeglitele.
 • Menetlusprotsessidega seonduv info on kodaniku jaoks läbipaistev e-teeninduse ja e-maili teel. 
 • Maksed suunatakse automaatselt raamatupidamissüsteemi ning süsteemi edastatakse vastu teavet maksete staatuste ja aktuaalsete seisude kohta.

CONSUL

Konsulaatide infosüsteem Välisministeeriumile

Süsteem on mõeldud erinevate konsulaarametniku ametitoimingute läbiviimiseks. Andmekogu pidamise eesmärk seisneb konsulaarametniku osutatud konsulaarteenuste ja tehtud konsulaarabitoimingute korrektse registreerimise ning haldamise tagamises. See hõlmab ka koondarvestuse pidamist ning andmete operatiivset vahetust Välisministeeriumi konsulaarosakonna ja välisesindustes töötavate konsulaarametnike vahel.  Näiteks on andmekogu üheks ülesandeks diplomaatiliste passide väljastamine ning nende kasutajate kohta andmete pidamine, sh säilitada põhjalikku ülevaadet välja antud, kehtetuks tunnistatud ja aegunud diplomaatilistest passidest.

Consuli tarkvara eelised:

 • Kodanikel on võimalik broneerida aegu välisesindustes erinevate toimingute läbiviimiseks.
 • Konsulaarametnikel on terviklik keskkond oma ametitoimingute sooritamiseks ja haldamiseks.

KOMAKE

Registreerimis- ja maksekeskkonna haldussüsteem

Komake ehk e-pood on mitmekülgne keskkond, mis pakub külastajatele võimalust osta erinevaid teenuseid ja tooteid seotult Tallinna linna sündmuste, koolituste ja vaatamisväärsustega. 

E-poe tarkvara eelised:

 • Linna erinevate asutuste poolt pakutavad tooted, piletid ja koolitused on kergesti ligipääsetavad ühest kohast. Kasutajad saavad mugavalt sirvida erinevaid teenuseid ilma vajaduseta külastada mitmeid erinevaid veebilehti või füüsilisi asutusi. 
 • Keskkond loob võimaluse tõhusamaks ja läbipaistvamaks haldamiseks linna asutuste jaoks. Asutused saavad hõlpsamini jälgida oma müüki, teenuste populaarsust ja klientide tagasisidet ühest keskkonnast.

AKIS

Avalike kogunemiste infosüsteem

Süsteem on mõeldud aitamaks taotleda ja menetleda erinevate avalike ürituste jaoks vajaminevad lubasid. Lisaks on süsteemis võimalik taotleda ilutulestiku ja spordiürituste lube. Infosüsteemil on ka veebileht, mille kaudu saavad kõik kodanikud infot omavalitsuses toimuvate avalike ürituste kohta.

Kogu loa taotlemise protsess on koondatud AKISe veebipõhisesse infosüsteemi: alates loa taotlemisest, loa menetlemisest, erinevate ametkondade vahelisest kooskõlastamisest kuni loa väljastamise, allkirjastamise kui ka avalikustamiseni välja

Korraldaja saab infosüsteemi vahendusel esitada loa taotluse ning kõik vajaminevad dokumendid. Samuti on tal ka kogu aeg ülevaade menetluse käigust: infosüsteemist on näha taotlejale, kas taotlus on juba läbivaatamisel, kooskõlastamisel, vormistamisel, allkirjastamisel või väljastatud.

AKIS tarkvara eelised:

 • Kiirendab menetlusprotsessi, sest kogu suhtlus menetleja, kooskõlastajate ning korraldaja vahel toimub läbi infosüsteemi. 
 • Infosüsteem on ühendatud rahvastikuregistri, äriregistri, ADSi aadressiandmete süsteemiga, ehitisregistri, kinnistusraamatu ja majandustegevuse registriga, mis teeb andmete sisestamise lihtsamaks.
 • Pärast loa väljastamist, saavad kõik elanikud avalikus portaalis tutvuda toimuvate üritustega. Ürituste leidmiseks on AKISes interaktiivne veebikaart ja kalender.
 • Elanikel on võimalik lehelt tellida oma e-postile teavitusi teda huvitavate ürituste kohta.