Spin-TEK-logo-snine

Developing information systems that create value

We have developed more than 70 different original software and information systems over 30 years. We have also integrated many of them with other national information systems through the X-road, creating a range of essential e-services for citizens and institutions.

Developed information systems

Geospatial Surveying Software
for Local Governments

Strategic Goods Licensing Information System

Estonia-wide Web-based Cemetery Management Information System

Event Management Software

Data Processing Register

Estonian Nationwide Web-based Pet Register

Sporting Children’s Grant Allocation Information System for Local Governments

Operational Information Software for Local Governments

Vacation and Lease Exemption System for Tallink Taxis

Business Register

Land Transactions Information System

The Universal Grants Database and E-Service

The Consular Information System for the Ministry of Foreign Affairs

The E-shop Platform for the City of Tallinn

The Public Gatherings
Information System

Scroll to Top
Geoveeb logo

Geomõõdistuste tarkvara omavalitsustele

Abistab omavalitsusi geodeetiliste mõõdistustööde registreerimisel, haldamisel, arhiveerimisel ning suhtluses geodeetiliste tööde teostajatega.

Geodeetiliste tööde teostajad saavad mugavalt esitada omavalitsuses toimuvaid mõõdistustöid koos kogu vajamineva materjali ning dokumentatsiooniga ning jälgida, kas nende tööd on registreeritud või tagasi lükatud. Mõõdistajatel on võimalik laadida alla huvipakkuva maatükiga seotud varasemate tööde faile.

Omavalituse esindajad saavad koheselt kogu info esitatud tööde ja nende andmete kohta ning vastavalt sellele töö registreerida või puuduste kõrvaldamiseks tagasi lükata. Süsteem informeerib otsusest automaatselt taotlejat.

Geoveebi tarkvara eelised:

 • Kogu info koos mõõdistusfailide ja ajalooga on hallatud ja säilitatud ühes kohas;
 • Ametnikul on mugav ülevaade töödest ning saab info alusel töö registreerida või tagasi lükata;
 • Geodeetilised tööde teostajad saavad oma töid jälgida, dokumente esitada, näha tööde ajalugu;
 • Ühendatud erinevate riigi registritega: Äriregister, Majandutegevuse register, Kutseregister.
 • Mõõdistuste üldinfo on kättesaadav ka tavakodanikule.
 • Kaasaegne kaardirakendus, kuhu saab mõõdistuste juurde lisada erinevaid kaardikihte välistest infosüsteemidest ja kaardirakendustest.
 • Süsteemi on võimalik lisada moodul, mis kontrollib automaatselt kas mõõdistusfailid vastavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõuetele. Mõõdistuse mittevastamisel tuuakse lisaks välja täpselt mittevastavuste kohad.

Infosüsteemi kasutavad näiteks Tallinna linn, Tartu linn, Tartu vald, Kambja vald, Luunja vald, Harku vald, Narva linn ja Viimsi vald.

Stratlink

E-litsentseerimise tarkvara, mille abil toimub erinevates riikides strateegiliste kaupade taotluste esitamine, menetlemine ja e-litsentside väljastamine

Stratlinki abil muutub litsentside taotlemine, menetlemine ja väljastamine lihtsaks ja läbipaistvaks. Süsteem salvestab andmebaasis taotlusi, menetlemist ja litsentse ning peab kõigi tehtud tegevuste kohta logi.

Läbipaistev ja täpne strateegiliste kaupade reguleerimine aitab ära hoida ebaseadusliku strateegiliste kaupade leviku, tugevdab riigi julgeolekut ja hõlbustab seaduslikku kaubandust tänu taotluste kiiremale kontrollile.

Stratlink tarkvara eelised riigi jaoks:

 • Paindlik infosüsteem, mis võimaldab üles ehitada kogu oma e-litsentsimise protsessi, ilma et oleks vaja märkimisväärseid IT-oskusi või arendusmeeskonna abi;
 • Litsentsi väljastavad asutused saavad kõik litsentsid väljastada ühe süsteemi kaudu ja neil on lihtne juurdepääs kõikidele dokumentidele;
 • Ühendus kõigi asutuste vahel – kindel menetluskeskkond – ainult üks kanal strateegiliseks kaubanduskontrolliks;
 • Süsteem kontrollib USA üksuseid ning võimaldab vaadata koondnimekirja isikutest, rühmitustest ja ettevõtetest, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu finantssanktsioone ning embargosid ja sanktsioone.
 • Digitaalsed jalajäljed – kõik, kes süsteemi sisenevad, jätavad endast maha digitaalse jalajälje, et andmetega manipuleerimist oleks lihtne tuvastada;
 • Riskiprofiilide koostamine – võimalus koostada ja kohandada riskiprofiile/hoiatusi, mida süsteem hakkab automaatselt kontrollima.
 • Erinevad automaatsed kontrollid, mis vähendavad ebaoluliste ja ebaõigsate andmete esitamist.

Koostöös USA Export Control and Related Border Security-ga (EXBS) asusime 2016. aastal süsteemi eksportima ka välisriikidesse. 

Stratlinki kasutavad riigid:

Eesti, Moldova, Ukraina, Montenegro, Kosovo, Leedu, Küpros, Gruusia, Albaania, Põhja-Makedoonia, Filipiinid, Sri Lanka.

Haudi

Üle-eestiline kalmistumajanduse infosüsteem, mille abil säilitame kalmuliste andmeid ja Eesti kalmistukultuurilugu juba peaaegu 200-l kalmistul üle Eesti.

Süsteem lihtsustab kalmistutöötajate igapäevatööd aidates säilitada ja korrastada maetute andmeid, avalikustab need ajaloohuvilistele ja platsi kasutajatele.

Infosüsteem on omakorda ühendatud avaliku kalmistuportaaliga. Süsteemis on võimalik otsida kalmulisi ning suhelda kalmistutega. 

HAUDI tarkvara eelised:

 • Annab kalmistutöötajatele efektiivse töövahendi koos kaardimooduliga igapäevaseks praktiliseks kasutamiseks kalmistutel. 
 • Aitab säilitada ja avalikustada maetud esivanemate andmeid, mis on killuke meie kultuuriloost.
 • Võimaldab registreerida platside kasutajaid ja nende kontaktid kalmistute parema korrashoiu tagamiseks.
 • Kodanikel võimalus tellida lähikondlaste platsidele erinevaid e-teenuseid. 

Haudi on integreeritud:

 • Rahvastikuregistriga (platsi kasutajate andmed, maetavate surmatunnistused)
 • Kalmistuveebiga, kus kodanikel üle maailma on võimalik näha ajaloolisi andmeid, tellida teenuseid kalmistu valdajatelt.
 • Kalmistukaardiga, mis on ka veebis avalikult kättesaadav ja muudetav kalmistutöötajate poolt. 
Kutse logo

Infosüsteem, mis on mõeldud kodanikele, ettevõtetele ning riigiasutustele, kes soovivad lihtsasti hallata korraldatavaid sündmuseid või saata laiali uudiskirju. Süsteem aitab hallata kõiki üritusi ühelt platvormilt.

Kutse tarkvara eelised:

 • Annab ülevaate ning aitab analüüsida kutsutute osavõttu reaalajas
 • Võimalus salvestada mallid tulevaste ürituste tarbeks, et vältida sama töö tegemist
 • Võimaldab lisada piiramatu arvu kasutajaid
 • Lihtne külaliste info üleslaadimine CSV faili kaudu

Süsteem on kasutusel: Riigikantseleis, Välisministeeriumis, Eesti Pangas, Vabariigi Presidendi Kantseleis ning Kaitseliidus.

ATOMO

Andmetöötluse register

Aitab ametnikul mugavalt kaardistada kõik omavalitsuses (ja kõikides allasutustes) toimuvad andmetöötlused. Tarkvara abiga saab täpselt määrata milliseid andmeid, miks ja mille alusel ja millistes asutustes töödeldakse, fikseerida nii volitatud kui vastutavad töötajad, töötlemise kohad, tehnilised andmed ja turvameetmed jpm.

Andmete sisestamine on tehtud võimalikult mugavaks korduvkasutavate vormidega ja loenditega ehk kasutaja saab valida juba etteantud loenditest sobiva variandi või ise oma korduvkasutatava variandi lihtsalt juurde lisada. Iga omavalitsus saab tarkvara häälestada vastavalt oma vajaduste, allasutuste ja andmetöötlusspetsiifika järgi. Võimalik on anda ka juurdepääsud allasutustele kaupa eraldi, et iga asutus saaks oma andmetöötlused ise sisestada.

ATOMO tarkvara eelised:

 • Aitab kogu kaardistamise protsessi muuta lihtsamaks ja organiseeritumaks andmekaitse ametniku jaoks
 • Pakub kasutajale mugavat, ülevaatliku ja seadusekohast ülevaadet omavalitsuse isikuandmete säilitamise ja töötlemise spetsiifikast

LLR

Lemmikloomaregister LLR on ainus üle-eestiline lemmikloomade register, mis vastab seadusandlusele, riigi nõuetele kui ka omavalitsuste vajadustele.

Lemmikloomaregister on veebipõhine tarkvara, kuhu lisavad andmeid lepingulised omavalitsused ning nende volitusel veterinaarid, varjupaigad, ametnikud jt üle terve Eesti. Lisaks on tarkvaras ka eraldi Varjupaikade moodul, kuhu varjupaigad registreerivad hulkuvad loomad ja nendega tehtud toimingud. Omavalitsuse ametnik näeb registrist nii omavalitsuse loomasid kui ka enda piirkonnast püütud hulkuvate loomade andmeid ning neile kulutatuid summasid.

Lemmikloomaomanike jaoks on portaal www.llr.ee. Liitunud omavalitsuse loomaomanik saab oma loomad portaali kaudu ise registrisse kanda, tutvuda oma andmetega ning neid vajadusel uuendada.

LLR tarkvara eelised:

 • Annab kiire ja selge ülevate omavalitsuses lemmikloomadest ja nende omanikest.
 • Aitab täita seadusandlust: vastavalt veterinaarseadusele peavad omavalitsused korraldama lemmikloomade üle arvepidamist ning märgistatud loomad tuleb kanda omavalitsuse kasutatavasse andmekogusse.
 • Ainus riigi poolt tunnustatud üle-eestiline register lemmikloomadele, mida kasutavad enamus Eesti omavalitsustest.
 • Koondab kokku erinevad osapooled: omavalitsuste ametnikud, loomaomanikud, veterinaarid, varjupaigad.
 • Hulkuva looma märgistusnumbri järgi on üle-eestilisest andmebaasist kiirelt võimalik tuvastada looma omanik.
 • Liitunud omavalitsuse loomaomanik saab oma loomad ise tasuta registrisse kanda LLRi portaalist, tutvuda seal oma olemasoleva looma andmetega, uuendada oma kontakte. Tallinna elanikud saavad looma registreerida lisaks ka Tallinna e-teeninduse kaudu.
 • Registril on üks ja kindel kuutasu, iga looma pealt ei pea maksma eraldi tasu.
 • Kooskõlastatud Riigi infosüsteemide haldussüsteemis (RIHA).
 • Ühendatud Varjupaiga osaga, kus liitunud ametnik näeb oma piirkonnast püütud hulkuvaid loomi ning saab väga põhjalikku aruandluse koos detailse ülevaatega kulutustest.
 • Aitab vähendada omavalitsuse kulutusi: kui hulkuva looma omaniku on võimalik tuvastada, siis tasub looma eest juba omanik, mitte enam omavalitsus.
 • Põhjalik logide süsteem vastavalt andmekaitsele.

PAI

Sportivate laste pearaha arvestamise infosüsteem omavalitsustele

Infosüsteemi eesmärgiks on õiglaselt jagada omavalitsuste laste sportimise jaoks eraldatud toetussumma, lähtuvalt eelarve suurusest ja sportivate laste arvust. Toetuseelarve jagamisel võetakse arvesse nii spordiala, lapse vanus, treeneri kvalifikatsioon ja treeningtundide arv nädalas. PAI tarkvara kontrollib, et iga sportiv laps saab vaid ühekordselt pearaha ning et ta on ka registreeritud nimetatud omavalistusse. Süsteem on ühendatud ka eraldi portaaliga, mille kaudu saavad vanemad, kelle laps käib mitmes spordiklubis, ise määrata milline spordiklubi, treeningrühm saab pearaha. Lapsed registreerib jällegi spordiklubi.

PAI tarkvara eelised:

 • Veebipõhine infosüsteem, mis aitab säästa ametniku tööaega ja –vaeva
 • Omavalitsus saab kergesti jagada noorte spordi toetamise aastasumma ühe treenija kohta ja arvutada välja igale spordikoolile ettenähtud kuutasu
 • Tarkvaras on spordiklubide nimekirjad, kontaktandmed ja kõik seal harrastatavad spordialad. Lisaks treenerite nimekiri, kutsekvalifikatsioonid.
 • Tarkvaras on treeninggruppide nimekiri koos sinna kuuluvate õpilastega ning tunniplaanidega, ametnikul on ülevaade treeningute läbiviimisest.
 • Ühendus üleriigilise treenerite andmebaasiga
 • Ühendus rahvastikuregistriga, kus kohast võetakse laste ja nende elukoha andmed
 • Lastevanematel on side PAIga läbi eraldi portaali, kus lapsevanem määrab ise spordiklubi, kes pearaha saab
 • Erinevad statistilised aruanded, nt ülevaade õpilastest, kes kuuluvad rohkem kui ühte klubisse
 • PAI süsteem jagab pearaha kindlate reeglite järgi, õiglaselt ja ühekordselt.

Infosüsteem on kasutusel Tallinnas ning Viimsis.

OPIS

Operatiivinfo tarkvara kohalikele omavalitsustele

Infosüsteem on mõeldud abistamaks omavalitsusi tee või tänava sulgemise lubade ja kaevatöölubade, veolubade ja välireklaamide taotluste menetlemisel. Tarkvaras on võimalik registreerida kaevetöid, ajutisi teede sulgemisi, elektri-, vee- ja gaasikatkestusi, avariikaevetöid, teetöid jne. Lisaks toimub tarkvaras ka veolubade ja välireklaamide registreerimine.

OPIS tarkvara eelised:

 • Ametnikud saavad elektrooniliselt taotlusi menetleda, lubasid väljastada ja digitaalselt allkirjastada.
 • Kooskõlastamine erinevate ametkondade ja asutustega toimub ühes kohas.
 • Tarkvaras on olemas nii tagasiside andmise koht taotlejale, lisadokumentide nõudmine, järelvalve teostamine ja tehtud tööde registreerimine.
 • Tee sulgemise maksu arvutamine.
 • Põhjalik statistika.
 • Taotlejad saavad menetluskäiku reaalajas jälgida, vajadusel koheselt lisadokumente esitada, hiljem näha väljastatud lubasid ning teostatud järelvalvetegevusi.
 • Kogu info sulgemiste ja katkestuste kohta on kättesaadav ka kodanikule ning võimalus tellida automaatseid e-posti teavitusi oma koduümbruses või muus huvitatud piirkonnas toimuva kohta.
 • Interaktiivne kaart koos kõigi avalikustatud tööde andmetega, mis näha kõikidele huvitatud osapooltele avalikult poolelt.

Infosüsteem on kasutusel Tallinnas, Harkus, Viimsis ja Keilas.

TAX

Puhkuste ja rendivabastuste süsteem Tallink Taksole

Tarkvara abil digitaliseerisime kõikide Tallink Takso koostööpartnerite puhkuse- ja rendipäevade taotlemise ning menetlemise, mida varasemalt tehti paberil. Loodud infosüsteem on liidestatud ka Tallink Takso enda taksosüsteemiga, mille abil kontrollitakse kõikide juhtide sõite ning genereeritakse rahaarvestustabelid rendiarvete genereerimiseks raamatupidamises.

MTR

Majandustegevusregister

Andmekogu, mille ülesanne on võimaldada teate- ja loakohustusega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist. Majandustegevuse registris saab teha otsinguid erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate poolt esitatud majandustegevusteadete ja neile antud tegevuslubade ning neile tehtud ettekirjutuste ja kohaldatud majandustegevuse keeldude kohta. Ettevõtja saab esitada majandustegevusteateid ja tegevuslubade taotlusi. Samuti neid muuta ja esitada loobumise teateid.

MTR tarkvara eelised:

 • Lihtne keskkond ettevõtjatele oma tegevuslubade haldamiseks, sh lubade muutmine, loakohustusest vabastuse taotlemine, majandustegevusest loobumine jmt.
 • Võimaldab erinevatel asutustel neile esitatud taotlusi menetleda.
 • Avalik register väljastatud lubade ning teadete otsimiseks, sh ettevõtete tegutsemiskeelud ja ettkirjutused.

MATIS

Maatoimingute infosüsteem

Süsteem pakub endas tervikliku ja kasutajasõbraliku keskkonda erinevate maatoimingute läbiviimiseks kohaliku omavalitsuse tasandil.  KOV ametnikel on võimalik teha menetlustoiminguid, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega, kui ka maatoimingute valdkonna protsesse, mis on vajalikud valdkonna üldiseks heaks toimimiseks. Näiteks on MaTIS abiks mitmesuguste maakorraldustööde, maareformi, -omandi,  maksu, -soodustuste menetluste läbiviimiseks, samuti nendeks vajalike andmete analüüsimiseks, andmete visualiseerimiseks kaardil, ning asjakohaste dokumentide koostamiseks. Kodanikele võimaldab süsteem osutada avalikke e-teenuseid, suurendada läbipaistvust ja maatoimingutega seotud informatsiooni kättesaadavust.

MaTIS tarkvara eelised:

 • Menetlusprotsesside seadistamine on väga dünaamilne ning toetab erinevate keeruliste menetluskäikude ülesseadmist.
 • Liidestused erinevate väliste süsteemidaga, mis on vajalikud maatoimingute tegemiseks ning maksustamishindade arvutamiseks.
 • Mugav süsteemisisene kaardilahendus maatükkide andmete vaatamiseks.
 • Kasutajasõbralik kalkulaator maksustamishindade kuvamiseks ja arvutamiseks.
 • Erinevad detailotsingu võimalused andmete väljavõtmiseks. 

Infosüsteem on kasutusel Tallinnas.

UNTO

Universaaltoetuste andmekogu ja e-teenindus

UNTO ehk universaaltoetuste andmekogu võimaldab kasutajatel hõlpsalt ning kaasaegselt menetleda kohalike omavalitsuste elanikele suunatud toetuste taotluseid ja hallata väljamakseid.

Süsteem kontrollib automaatsete päringute abil erinevatest registritest, kas taotleja vastab toetuse saamise tingimustele ning kuvab menetlejale tööks vajaminevat informatsiooni.

UNTO tarkvara eelised:

 • Vajalikud kontrollid teostatakse automaatselt ja vastavalt kohalike omavalitsuste reeglitele.
 • Menetlusprotsessidega seonduv info on kodaniku jaoks läbipaistev e-teeninduse ja e-maili teel. 
 • Maksed suunatakse automaatselt raamatupidamissüsteemi ning süsteemi edastatakse vastu teavet maksete staatuste ja aktuaalsete seisude kohta.

CONSUL

Konsulaatide infosüsteem Välisministeeriumile

Süsteem on mõeldud erinevate konsulaarametniku ametitoimingute läbiviimiseks. Andmekogu pidamise eesmärk seisneb konsulaarametniku osutatud konsulaarteenuste ja tehtud konsulaarabitoimingute korrektse registreerimise ning haldamise tagamises. See hõlmab ka koondarvestuse pidamist ning andmete operatiivset vahetust Välisministeeriumi konsulaarosakonna ja välisesindustes töötavate konsulaarametnike vahel.  Näiteks on andmekogu üheks ülesandeks diplomaatiliste passide väljastamine ning nende kasutajate kohta andmete pidamine, sh säilitada põhjalikku ülevaadet välja antud, kehtetuks tunnistatud ja aegunud diplomaatilistest passidest.

Consuli tarkvara eelised:

 • Kodanikel on võimalik broneerida aegu välisesindustes erinevate toimingute läbiviimiseks.
 • Konsulaarametnikel on terviklik keskkond oma ametitoimingute sooritamiseks ja haldamiseks.

KOMAKE

Registreerimis- ja maksekeskkonna haldussüsteem

Komake ehk e-pood on mitmekülgne keskkond, mis pakub külastajatele võimalust osta erinevaid teenuseid ja tooteid seotult Tallinna linna sündmuste, koolituste ja vaatamisväärsustega. 

E-poe tarkvara eelised:

 • Linna erinevate asutuste poolt pakutavad tooted, piletid ja koolitused on kergesti ligipääsetavad ühest kohast. Kasutajad saavad mugavalt sirvida erinevaid teenuseid ilma vajaduseta külastada mitmeid erinevaid veebilehti või füüsilisi asutusi. 
 • Keskkond loob võimaluse tõhusamaks ja läbipaistvamaks haldamiseks linna asutuste jaoks. Asutused saavad hõlpsamini jälgida oma müüki, teenuste populaarsust ja klientide tagasisidet ühest keskkonnast.

AKIS

Avalike kogunemiste infosüsteem

Süsteem on mõeldud aitamaks taotleda ja menetleda erinevate avalike ürituste jaoks vajaminevad lubasid. Lisaks on süsteemis võimalik taotleda ilutulestiku ja spordiürituste lube. Infosüsteemil on ka veebileht, mille kaudu saavad kõik kodanikud infot omavalitsuses toimuvate avalike ürituste kohta.

Kogu loa taotlemise protsess on koondatud AKISe veebipõhisesse infosüsteemi: alates loa taotlemisest, loa menetlemisest, erinevate ametkondade vahelisest kooskõlastamisest kuni loa väljastamise, allkirjastamise kui ka avalikustamiseni välja

Korraldaja saab infosüsteemi vahendusel esitada loa taotluse ning kõik vajaminevad dokumendid. Samuti on tal ka kogu aeg ülevaade menetluse käigust: infosüsteemist on näha taotlejale, kas taotlus on juba läbivaatamisel, kooskõlastamisel, vormistamisel, allkirjastamisel või väljastatud.

AKIS tarkvara eelised:

 • Kiirendab menetlusprotsessi, sest kogu suhtlus menetleja, kooskõlastajate ning korraldaja vahel toimub läbi infosüsteemi. 
 • Infosüsteem on ühendatud rahvastikuregistri, äriregistri, ADSi aadressiandmete süsteemiga, ehitisregistri, kinnistusraamatu ja majandustegevuse registriga, mis teeb andmete sisestamise lihtsamaks.
 • Pärast loa väljastamist, saavad kõik elanikud avalikus portaalis tutvuda toimuvate üritustega. Ürituste leidmiseks on AKISes interaktiivne veebikaart ja kalender.
 • Elanikel on võimalik lehelt tellida oma e-postile teavitusi teda huvitavate ürituste kohta.

Geospatial Surveying Software for Local Governments

Assists municipalities in the registration, management and archiving of geodetic surveys and in their relations with geodetic contractors.

Geodetic surveyors can conveniently submit the survey works carried out in the municipality, together with all the necessary material and documentation, and monitor whether their works have been registered or rejected. Surveyors will be able to download files of previous work on the plot of interest.

Representatives of the administration will immediately receive all information on the submitted work and its data and will be able to either register the work or reject it to rectify the deficiencies. The system automatically informs the applicant of the decision.

Advantages of Geoveeb software:

 • All information, including survey files and history, is managed and stored in one place;
 • Officials have a handy overview of jobs and can register or reject a job based on the information;
 • Geodetic surveyors can keep track of their work, submit documents, see the history of their work;
 • Connected to various national registers: business register, business register, professional register.
 • General information on measurements is also available to the general public.
 • A modern map application, where different map layers from external information systems and map applications can be added to surveys.
 • It is possible to add a module to the system that automatically checks whether the survey files comply with the requirements of the Ministry of Economic Affairs and Communications. In the case of non-compliance with the measurement, the exact locations of the non-compliances are also indicated.

The information system is used, for example, by the City of Tallinn, the City of Tartu, Tartu Municipality, Kambja Municipality, Luunja Municipality, Harku Municipality, the City of Narva and Viimsi Municipality.

Stratlink

E-Licensing software for submitting applications for strategic goods, processing applications and issuing e-licences..

With the help of Stratlink, applying for, processing and issuing licences will become simple and transparent. The system records applications, processing and licences in a database, and keeps a log of all actions taken.

Key Benefits of Stratlink software for the country:

 1. Flexible information system that allows you to build your entire e-licensing process without the need for significant IT skills or a development team;
 2. Licensing authorities will be able to issue all licences through a single system and will have easy access to all documents;
 3. Common approach across all authorities – a secure procedural environment – only one channel for strategic trade control;
 4. The system monitors US entities and allows you to view a consolidated list of individuals, groups and companies subject to EU financial sanctions, embargoes and sanctions;
 5. Digital footprints – everyone who enters the system leaves a digital footprint so that data manipulation can be easily detected;
 6. Risk profiling – the possibility to create and customise risk profiles/warnings that will be automatically checked by the system;
 7. Intrusive automatic checks to reduce the submission of irrelevant and incorrect data.

The software was launched in collaboration with the US Export Control and Related Border Security (EXBS) in 2016.

Countries utilizing Stratlink:

Estonia, Moldova, Ukraine, Montenegro, Kosovo, Lithuania, Cyprus, Georgia, Albania, North Macedonia, Philippines, Sri Lanka.

Haudi

The pan-Estonian cemetery information system serves as a comprehensive repository for storing cemetery data and Estonian cemetery cultural history. It encompasses nearly 200 cemeteries across Estonia.

The HAUDI software streamlines the daily tasks of cemetery personnel by facilitating the storage and organization of burial records, thereby offering accessibility to history enthusiasts and cemetery visitors.

Moreover, the information system is interconnected with the public cemetery portal, enabling cemetery searches and user interactions.

Advantages of HAUDI software:

 1. Equips cemetery workers with an efficient map-based tool for practical use in daily cemetery operations.
 2. Aids in preserving and sharing buried ancestors’ records, contributing to our cultural heritage preservation.
 3. Enables user registration and contact details management, enhancing cemetery maintenance.
 4. Provides citizens the opportunity to subscribe to various e-services within their localities.

HAUDI is integrated with:

 1. Population register (housing user data and death certificates of the deceased).
 2. A cemetery website accessible worldwide, displaying historical data and facilitating service requests from cemetery owners.
 3. A publicly available cemetery map that can be updated by cemetery staff.

The information system is designed for citizens, businesses, and public authorities seeking streamlined event organization and newsletter distribution. It offers a user-friendly platform to efficiently manage all aspects of events from a centralized location.

The benefits of the software include:
 1. Real-time overview and analysis of invitee participation during events.
 2. Template saving feature for future events to streamline work processes.
 3. Capability to accommodate an unlimited number of users.
 4. Simple uploading of guest information via CSV files.
Additionally, the system is currently operational and utilized by prominent entities such as the State Chancellery, Ministry of Foreign Affairs, Bank of Estonia, Office of the President of the Republic, and the Defence League.

ATOMO

Data Processing Register

The ATOMO software facilitates the convenient mapping of all data processing activities within the municipality and its sub-authorities. It allows officials to precisely identify processed data, its purpose, legal basis, associated institutions, authorized employees, processing locations, technical details, security measures, and more.

The software offers user-friendly data entry through reusable forms and lists, enabling users to select from predefined options or add custom variants. Each municipality can customize the software to suit its unique needs, sub-authorities, and data processing requirements. Access can be granted to sub-entities on an individual basis, allowing each entity to input its specific data processing information.

Advantages of ATOMO software:

 1. Streamlines and organizes the data mapping process for the Data Protection Officer (DPO).
 2. Provides users with a convenient, transparent, and legally compliant overview of how personal data is stored and processed within the municipality.

LLR

The LLR (Pet Register) is the sole national pet register that fulfils the criteria set by legislation, national standards, and the specific needs of municipalities.

The Pet Register is a web-based software utilized by contracted municipalities, veterinarians, shelters, officials, and other stakeholders across Estonia to input data. It incorporates a separate module for Shelters, where stray animals are registered along with the activities undertaken. Municipal officials can access information regarding animals within their jurisdiction, including data on captured stray animals and related expenses.

For pet owners in participating municipalities, the portal www.llr.ee allows them to independently register their animals, access their data, and make necessary updates.

Advantages of LLR software:

 1. Provides a quick and comprehensive overview of pets and their owners within municipalities.
 2. Aids compliance with legislation by recording pets, as mandated by the Veterinary Act.
 3. The sole state-recognized national pet register, widely used across Estonian municipalities.
 4. Serves as a platform for collaboration among various stakeholders: municipal officials, animal owners, vets, and shelters.
 5. Enables swift identification of a stray animal’s owner via a nationwide database using the tag number.
 6. Allows free registration of animals for owners within participating municipalities via the LLR portal.
 7. Offers a single, fixed monthly fee structure, eliminating the need for individual fees per animal.
 8. Integrated into the National Information Systems Management System (RIHA).
 9. Includes a Connected Sanctuary section, providing officers with insights into captured stray animals and comprehensive reporting on associated costs.
 10. Helps reduce municipality costs by having identified owners cover stray animal expenses instead.
 11. Features a robust logging system in compliance with data protection regulations.

PAI

Sporting Children’s Grant Allocation Information System for Local Governments

The objective of the information system is to equitably distribute subsidies for children’s sports across local authorities, considering their budget sizes and the number of participating children. The allocation process factors in the sport type, child’s age, coach qualifications, and weekly training hours. The PAI software ensures that each child involved in sports receives a one-time payment and is registered with the respective local authority. Moreover, it’s linked to a separate portal, allowing parents with children in multiple sports clubs to designate the main payment recipient, with registration managed by the sports club.

Advantages of PAI software:

 1. A web-based system, streamlining administrative tasks for officials.
 2. Simplifies dividing the annual youth sports support amount per coach and calculating monthly fees for each sports school.
 3. Contains comprehensive lists of sports clubs, contact details offered sports and coach qualifications.
 4. Includes lists of training groups, their students, and schedules, offering officials an overview of training sessions.
 5. Connects with a national database of trainers.
 6. Integration with the population register, retrieving children’s residency information.
 7. Parental interaction through a separate portal to select the recipient sports club for main funding.
 8. Generates various statistical reports, such as students belonging to multiple clubs.
 9. Equitably distributes lump-sum payments based on fixed rules.

The PAI system is operational in Tallinn and Viimsi municipalities.

OPIS

Operational Information Software for Local Governments

The information system is specifically designed to aid municipalities in processing various permits such as road or street closures, excavation work, transport permits, and outdoor advertising. It facilitates recording various activities like excavations, temporary road closures, utility outages (power, water, gas), emergency excavations, and road works. Additionally, the software registers transport permits and outdoor advertising requests.

Advantages of the OPIS software:

 1. Electronic processing of applications by officials, including issuance and digital signing of permits.
 2. Centralized coordination among different departments and agencies within a single platform.
 3. Facility for providing feedback to applicants, requesting additional documents, conducting follow-ups, and recording completed work.
 4. Automated calculation of road closure charges.
 5. Comprehensive statistical analysis capabilities.
 6. Real-time tracking for applicants to monitor procedures, submit additional documents promptly, and view issued permits and follow-up activities.
 7. Availability of closure and outage information to citizens, with an option to subscribe to automatic email alerts for their neighborhoods or areas of interest.
 8. Interactive map displaying all published works, accessible to interested parties through the public interface.

The information system is currently operational in Tallinn, Harku, Viimsi, and Keila.

TAX

Vacation and Lease Exemption System for Tallink Taxis

The software facilitated the digitalization of the application and processing of vacation and rental days for all Tallink Takso partners, which previously relied on paper-based methods. The developed information system is integrated with Tallink Takso’s internal taxi system, enabling the monitoring of drivers’ trips and generating financial records for creating rental invoices in the accounting department.

MTR

Business Register

The database functions to facilitate record-keeping and monitoring of economic activities conducted by entities subject to notification and authorization requirements. It serves as a repository for notifications, authorizations, injunctions, and prohibitions related to specific economic activities. Businesses can submit notifications, seek authorizations, modify submissions, and opt-out as necessary.

Advantages of MTR software:

 1. Provides a user-friendly platform for businesses to manage their authorizations, allowing for amendments, exemption requests, withdrawal from economic activities, and more.
 2. Enables efficient processing of applications by various authorities handling submissions.
 3. Offers a publicly accessible register to search for issued permits, notifications, prohibitions, and prior notifications, promoting transparency and accessibility of relevant information.

MATIS

Land Transactions Information System

The system offers a comprehensive and user-friendly platform designed for facilitating diverse land transactions within local government jurisdictions. It empowers local government officials to execute procedural actions associated with service provision and essential land transaction processes crucial for the smooth operation of the area. For instance, MaTIS proves beneficial for conducting procedures related to land management, reform, ownership, taxation, incentives, data analysis, visualization on maps, and document preparation.

For citizens, the system enhances public e-service delivery, fostering transparency and accessibility to information pertaining to land transactions.

Key Advantages of MATIS software:

 • Highly dynamic configuration of procedural processes, accommodating various complex procedures.
 • Interfaces with multiple external systems are necessary for land transactions and tax rate computations.
 • Built-in map feature within the system for convenient viewing of parcel data.
 • User-friendly tax rate calculator and display functionality. Diverse search options for retrieving detailed data.

The information system is currently operational in Tallinn.

UNTO

Universal benefits database and e-service

UNTO, or the Universal Benefits Database, allows users to easily and modernly process applications and manage payments of benefits to local authorities.

The system uses automatic queries from various registers to check whether the applicant meets the conditions for receiving the grant and displays the information needed by the processor.

Advantages of UNTO software:

 • Necessary checks are carried out automatically and in accordance with local authority rules.
 • Information on procedural processes is transparent for citizens via e-service and e-mail.
 • Payments are automatically routed to the accounting system, and information on the status and updates of payments is transmitted to the system.

CONSUL

Consular Information System for the Ministry of Foreign Affairs

The system is designed to carry out the various tasks of a consular officer. The purpose of keeping the database is to ensure the correct recording and management of consular services provided and consular activities carried out by consular officers. This also includes the keeping of aggregated records and the operational exchange of data between the consular section of the Ministry of Foreign Affairs and consular officers working in foreign missions. For example, one of the tasks of the database is to issue diplomatic passports and to keep records on their holders, including maintaining a comprehensive record of issued, revoked and expired diplomatic passports.

Advantages of Consul software:

 • Citizens can book appointments at diplomatic missions and consular posts for various activities.
 • Consular officers have a complete environment to carry out and manage their official duties.

KOMAKE

Registration and Payment Environment Management System

Komake, the e-shop, serves as a versatile platform offering visitors a wide array of opportunities to purchase various services and products associated with events, training, and attractions in Tallinn.

Key Advantages of the e-shop software:

 1. Centralized Accessibility: The platform consolidates products, tickets, and training from different city institutions into one convenient location. Users can effortlessly explore and access a multitude of services without navigating across multiple websites or physical venues.
 2. Enhanced Management Efficiency: The environment enables more efficient and transparent management for city authorities and institutions. It facilitates streamlined tracking of sales, service popularity, and customer feedback, all from a single unified platform.

AKIS

Public Gatherings Information System

The AKIS web-based information system is purpose-built to streamline the application and processing of permits required for diverse public events. Notably, the system facilitates the application process for fireworks displays and sports events. Moreover, it includes a comprehensive website accessible to all citizens, providing detailed information on upcoming public events within the municipality.

Centralizing the entire permit application process, AKIS manages everything from application submission, processing, and inter-authority coordination, to issuance, signing, and publication.

Organizers can leverage the system to seamlessly submit permit applications along with the requisite documentation. Additionally, they have real-time access to monitor the procedure’s progress, allowing applicants to track the examination, approval, formalization, signing, or issuance stages.

Key advantages of the AKIS software include:

 1. Accelerating the process by enabling streamlined communication between processors, coordinators, and organizers through the integrated information system.
 2. Enhanced data entry convenience as the system seamlessly integrates with vital databases like the Population Register, Business Register, ADS Address Data System, Building Register, Land Register, and Register of Economic Activities.
 3. Post-permit issuance, residents gain access to view events through the public portal. AKIS features an interactive online map and calendar for easy event navigation.
 4. Offering residents the option to subscribe and receive email notifications for events of their interest.